Nyt fra bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling den 9 maj kl. 18.
Sted: Sostrup Vandværk ved Veggerslev, Vandcenter Djurs A.m.b.a.
Deltagere: Alle medlemmer af Norddjurs Vandråd.
Program:

 1. 18 – 19. Direktør Henrik Jordalen viser det nye vandværk frem.
 2. Kørsel til Hotel og konferencecenter, Kysten Grenaa
 3. Fælles spisning i restauranten.
 4. Generalforsamling i mødesal.
  Generalforsamling. Dagsorden i følge foreningens vedtægter.
 5. Valg af dirigent.
 6. Bestyrelsens beretning.
 7. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
 8. Kontingent og budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
 9. Behandling af indkomne forslag.
 10. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  På valg er:
  Aksel Larsen, Ginnerup (ønsker ikke genvalg)
  Thorkild Rasmussen, Ørum Vand
  Niels Frederik Pedersen, Gjerrild Nordstrand
 11. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
  Suppleanter
  Bent Højgaard, Frank Nyborg
  Revisor og revisor suppleant
  Kirsten Berthelsen, Anton Kristensen
 12. Eventuelt.
  Tilmelding til inden den 5. maj til alarsen1947@gmail.com af hensyn til spisning

Bestyrelsesmøde den 16. februar kl. 1900, Kystvejens hotel.

Lars ikke mødt.

Forslag til dagsorden.

 1. Velkomst og kort evaluering af BNBO problematikken

Mødet forløb godt, lidt ærgerligt at teknikken var for ringe. Torkild, forhandlingerne pågår, men lodsejeren er ikke tilfreds med den tilbudte erstatning, Evidan skal nu ind i sagen og hjælpe med at finde en løsning. Første møde med Evidan betales af kommunen, der er lavet aftale for 13 vandværker.

Vandrådet planlægger et seminar med de aftaler der er indgået omkring sommer.

 1. Hvad med kommunens vandforsyningsplan, er der skred i den efter at politikerne ikke godkendte sidste år.

Vandforsyningsplanen fra 2011 – 2017 er stadig gældende, indtil en ny bliver vedtaget.

 1. Struktur forandringer blandt vandværker i Norddjurs, hvad sker der? Og hvordan ser fremtiden ud for en fælles forening, NDV.

Forslag

 1. NDV Generalforsamling, planlægning og valg af bestyrelsesmedlemmer.

Afholdes mandag den 25. april, kl. 1900, Kystvejens hotel.

Beretning v. formanden, Budget og regnskab, foredrag – underholdning, hvad?

På valg: Svend, Kaj, Lars, Jesper

 1. Regnskab for 2021 og et budget for 2022 til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Aksel: regnskabet viser et overskud, regnskabet godkendt og underskrevet.

 1. Brandhaner, kontakt fra Randers vandråd

Randers foreslår en fælles skrivelse til beredskabet om nedlæggelse af brandhaner.

Norddjurs, der arbejdes med nedlæggelse af brandhaner, men der er ingen afklaring endnu.

 1. Eventuelt.

Bestyrelsesbeslutning om refusion i forbindelse med risikovurdering (Svend)


Norddjurs Vandråd (NDV)
CVR: 29563764
Sunddalvej 7
8500 Grenå