Referat bestyrelsesmøde 24/01-2023

Bestyrelsesmøde i Norddjurs Vandråd

Tid: KL 16 den 24. januar 2023

Sted: Hotel Kysten, Grenaa

Afbud: Lars, Torkild

Fraværende: Niels Frederik

Forslag til dagsorden.

Svend gennemgik vores regnskab som nu bliver udarbejdet af vandcenter Djurs, saldo pr. 30.12.2022 er 131.329 kr.

 1. Udbud af vandanalyser (udbuds tilbud fra Rambøll) eftersendes når vi har modtaget.

Svend havde rykket for tilbuddet, og har fået tilsendt tilbud, der lyder på 135.000kr. Svend kontakter Danske Vandværker. Direktørerne for Vandcenter Djurs, Aqua Djurs inviteres til at vurderer oplægget, og der SKAL indhentes accept fra alle medlemsvandværker vedr. at en aftale indgået med Norddjurs Vandråd er bindende for alle medlemmerne.   

 1. Status på BNBO-aftaler.
  1. Per Misser, Evidan har indstillet arbejdet, 13 vandværker er gennemgået, der er lavet aftaler på de 9, delvist på 3 og 1 umulig. Der er landmålere i gang så aftalerne kan tinglyses.  6 vandværker mangler kortlægning fra styrelsen for at kunne indgå aftaler. Det forventes ikke at kommunen kan stille rådgivning til rådighed i 2023.
 1. Fremtiden for mindre vandværker, fusioner, sammenlægninger.
  1. Kort fremlægning af hva der er lavet af sammenlægninger og fusioner i 2022.
 1. Kommunens Vandforsyningsplan?
  1. Endnu ikke færdig, udsat til 11 marts hvor det er sat på T&M udvalgsmøde i NDK.
 1. Planlægning af generalforsamling 2023.
  1. Torsdag den 27. april kl. 1900,
 1. Fremtidig repræsentation fra kommunen i NDV og Per Misser som holder på arbejdet i kommunen.
  1. Mai, vil gerne fortsætte som kontakt mellem vandrådet og kommunen når hun kommer hjem.
  2.  Der afholdes afskedsreception for Per Misser på torsdag den 26 januar kl 13.15 på rådhuset i Allingåbro.
 1. Eventuelt. NYT BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 9. FEBRUAR KL. 1600

Referat bestyrelsesmøde 12/9-2022

Bestyrelsesmøde i Norddjurs Vandråd.

Tidspunkt: 12 september kl. 16.00
Sted: Kysthotellet, Kystvej 26, Grenaa
Deltagere: Bestyrelsen og Per Misser NDK.


1. Nyt siden sidst, bordet rundt

Per Misser går på pension den 1. februar.

Niels Frederik: nye prøver af vand, de er fine. Mangler BNBO. Der har været problemer med levering af strøm hen over sommeren. Hvordan finder vi vandspild på ca.10% ?

Erik: der har været lækage, det var en gammel an boring. BNBO Skovgårde, der forhandles, Sellerup strand endnu ikke kortlagt.

Kaj: overtaget et mindre vandværk, der skal på sigt lægges ny ledning fra Lyngby.

Lars: Sommeren har give et stort vandforbrug især omkring havevanding. Torkild: vi står i stampe, der mangler lidt papirarbejde i Ginnerup.

Jesper: Problemer med sammenlægning af vandværket og Vandcentret, idet der ligger en gammel tinglysning på Selkær møllevej nr.7 der giver ret til rigeligt og godt vand til nuværende og fremtidige ejere, den skal først aflyses før en sammenlægning kan komme på tale, og det bliver svært. Jeg arbejder på at få etableret en nødforsyning, vandværket kan så evt. fungerer som distributions vandværk, der søges kommunen om lån på 2,5 mill. Når det har været behandlet i bestyrelsen. BNBO skal tage op igen, da vi ikke sammenlægges nu. 

Svend: Sostrup vandværk kører fint, ledningen fra Havndal har været sprunget og det giver meget vand. Der er planlagt lukning af nogle boringer.        

2. Vandcenter som kasserer og opdatering af hjemmeside.

Vandcenter Djurs foretager betalinger og opfølgning, samt sørger for vores hjemmeside.

3. Digitalisering af ledningsnet, NDV tiltag for at få de sidste med.

Niels Frederik: har indhentet tilbud fra Thvilum, der er afgivet tilbud på Albøge og Albertinelund,som Thvilum arbejder videre med ud fra det tilbud Niels Frederik har modtaget. Vandrådet anbefaler at Thvilum tilbyder vandværker i Norddjurs at digitaliserer ud fra deres tilbud, og de må gerne bruge. vandrådets navn.

 Svend får en status fra Rambøll vedr. risikoanalyser, herefter udarbejdes fælles udbud til analyseinstitutter

4. PFAS, skal vi være bekymret: Per oplyste at en gennemgang af vandprøver fra vandværkerne ikke viser forurening men P stoffer.

5. Status på BNBO, erstatning til lodsejere: 1/10 kommer der en redegørelse fra miljøstyrelsen om konsekvens hvis der ikke er nået at lave aftaler. Vandrådet holder nyt møde medio oktober, når der er modtaget redegørelse.

6. Tema-møde om beredskabsplaner for vandværker: Per Misser sidder sammen med 3 andre kommuner og reviderer den overordnede beredskabsplan, og foreslår at når den er gennemgået, fremlægges den for vandværkerne, så der kan blive en vis ensartethed i den måde vandværkerne udarbejder/revidere deres beredskabsplaner. Vi laver et fyraftensmøde omhandlende P fas og beredskabsplaner, sidst i november.

7. Nyt værktøj fra Miljøstyrelsen til at regulere og styre vandværkerne, hvad er det?: udkast er sendt i høring.  

8. Eventuelt. Næste møde tirsdag den 25. oktober kl. 16

Ref. Jesper

Referat generalforsamling 9/5-2022


Referat fra ordinær generalforsamling i Norddjurs Vandråd i Grenaa den 9. maj 2022
Generalforsamlingen blev afholdt på Kystvejens Hotel i Grenaa, med dagsorden iht. vedtægterne. Formand Svend Brandstrup bød velkommen på bestyrelsens vegne.

Valg af dirigent
Jesper Stange fra Selkær Mølle blev valgt. Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Bestyrelsen orienteredeom at der ikke er indkommet forslag til behandling.

Bestyrelsens beretning

Svend Brandstrup orienterede om vandrådets aktiviteter i 2021 jf. nedenstående og afsluttede beretningen med betragtninger omkring samarbejde værker imellem og især med de ”store” aktører for at sikre forsyning og fremtidig struktur og i særdeleshed set i relation til manglende overskud i hverdagen for de mindre værker. Disse beslutninger er til fælles bedste, og især forbrugerne, som vi jo repræsenterer. Ved start i 2007 var der 56 medlemsværker i Vandrådet – i dag ca. 30. –
Norddjurs Vandråds aktiviteter var præget af Corona situationen i hele 2021.
Bestyrelsens beretning i punktform.
Det lykkedes ikke at arrangere fyraftensmøder grundet Corona.
Norddjurs kommunes vandforsyningsplan.
Den oprindelige der var udarbejdet, og kommentereret af NDV blev taget af bordet i efteråret.
Norddjurs kommune som myndighed/sparringspartner
I forhold til hvordan samarbejdet er i andre kommuner er vi gode her i Norddjurs.
BNBO-udpegninger, og indsatsen med at lave aftaler med lodsejere.
25 januar holdt vi seminar om emnet her på stedet.
Hygiejne kursus v/Kirsten Høgh
I alt 32 personer med tilknytning til NDV var deltagere i kursus.
Risikovurderinger af hvilke stoffer vi skal analysere for i drikkevandanalyserne.
18 vandværker har benyttet ordningen.
Spørgsmål til beretningen.
Villy fra Fjellerup forespurgte hvor langt man er med BNBO
Maj, Norddjurs Kommune kunne orientere om, at der mangler kortlægning, som forventes ca. 2023-24,
men ingen afklaring på, hvad der skal ske i forhold til den udmeldte deadline for 2022. Envidan hjælper
med de 13, som er udmeldt, og resten skal vente.
Beretningen blev godkendt.

Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse
Den af bestyrelsen godkendte årsrapport blev omdelt af Aksel Larsen – der var ingen kommentarer.
Regnskabet blev godkendt.

Kontingent og budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Efter forespørgsel fra Stokkebro Vandværk var der en god debat omkring hvor stor formue, som er
ønskeligt. Niels Frederik Pedersen, Gjerrild Nordstrand gjorde opmærksom på, at der havde været på tale,
at alle værker, som havde deltaget i risikovurderingen, skulle have refunderet 2 tkr. Slutteligt blev der
vedtaget følgende: Fast bidrag kr. 250 og kr. 0,02 pr. solgt m3 for 2022.

Indkomne forslag – ingen

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Aksel Larsen, Ginnerup ønskede ikke genvalg
Erik Bjerregaard, Fjellerup Strand blev valgt
Thorkild Rasmussen, Ørum Vand og Niels Frederik Pedersen, Gjerrild Nordstrand blev genvalgt.
Suppleant Bent Højgaard, Gjerrild Nordstrand ønskede ikke genvalg – i stedet valgtes Allan Rodkjær,
Gjerrild Vandværk og Frank Nyborg blev genvalgt.

Valg af revisor og revisor suppleant
Revisor Kirsten Bertelsen, Gjerrild Nordstrand blev genvalgt.
Som suppleant valgtes Villy Lassen, Fjellerup

Evt.
Niels Frederik Pedersen, Gjerrild Nordstrand kommenterede, at det sandsynligvis var sidste valgperiode for ham.
Kitsie, AquaDjurs efterlyste nyt udbud, da den hidtidige analyseaftale udløber nu. Dette sætter bestyrelsen i værk.
Per Høgh, Stokkebro spurgte nærmere ind til bestyrelsens arbejde – efterlyste mere progressivitet evt. i
form af kurser og andet.
Svend Brandstrup nævnte, at Danske Vandværker har mange kurser, som vi med fordel kan deltage i, og at man i bestyrelsen har planer om at genoptage de populære fyraftensmøder.
God fælles debat i forbindelse med alles frustrationer omkring BNBO. Danske Vandværker og Danva
indsamler for tiden materiale herom. Der forventes en eller anden respons.
Også en god snak om analyser fremover.
Maj sluttede af med at kommentere, at man fra kommunens side sætter stor pris på det gode samarbejde. Astrid nævnte, at vandforsyningsplanen afventer tilbagemelding fra politikerne – om alt går vel kan den vedtages inden årsskiftet.

Underskrift Dirigent

Jesper Normand Stange

Referat bestyrelsesmøde 22/11-2021

Referat fra:

Bestyrelsesmøde den 22. november 2021

Dagsorden:

 1. Velkomst og konstituering af bestyrelsen
  1. Formand – Svend Brandstrup
  1. Næstformand – Jesper Normand Stange
  1. Kasserer – Aksel Larsen
  1. Sekretær – Jesper Stange
 2. Orientering siden sidst og bordet rundt
  1. Skal vandrådet fortsætte? Der skal findes nye og yngre kræfter, ellers lukker vi.
 3. Selkær mølle har etableret samarbejde med vandcenter Djurs, foreløbigt med regnskab og budget.
 4. Per Misser stopper når han bliver 67 feb. 2023, der bliver ansat ny allerede i det indeværende år hvis betingelserne går igennem, så vedkommende kan komme godt ind i administrationen.

5 NDV hygiejnekursus

Der har været afholdt 2 kurser, forløbet var godt.

6. NDV -risikovurdering vedrørende drikkevandsanalyser.
Der er over 5 tilmeldte, så der sker noget i løbet af vinteren.
BNBO – kommunen afventer nyt vedr. kortlægning. For de vandværker, der endnu ikke er kortlagt BNBO- områder for.

7. Forslag til emner, arrangementer for medlemmer.
BNBO – arrangement for medlemmerne slut januar 2022.
Norddjurs hvor langt er vi med grundlaget? NIRAS invitere

Med venlig hilsen Jesper Normand Stange.

Referat bestyrelsesmøde 06/07-2021

Dagsorden: den 06-07-2021

Velkomst og konstituering af bestyrelsen:

 • Formand Svend Brandstrup
 • næstformand Jesper Stange
 • kasserer Aksel Larsen
 • sekretær Jesper Stange
 • revisor Kirsten Berthelsen
 • bestyrelses medlemmer
 • Lars Nielsen Glesborg Vandværk
 • Kaj Vinter Trustrup- Lyngby vandværk
 • Thorkild Ramussen Ørum Djurs vandværk
 •  

Referat:

 1. Vandforsyningsplan
 2. Generel anerkendelse af den status og redegørelse der indgår i den nye vandforsyningsplan. De enkelte vandværker omkring bordet der ønskede tilføjelser, ændringer af beskrivelse eller lign. kontakter selv kommunen efterfølgende. Planen anerkendes også som et styringsredskab for vandværkerne i de fremtidige struktur- forandringer, sammenlægninger af vandværker eller etablering af rene distributions vandværker. Vedr. Retningslinjer for tilslutning til almene vandforsyninger anbefaler Vandrådet forslag 2.

Tekst fra planen

 • Vandværkerne har ret og pligt til forsyning af drikke i hele deres forsyningsområde
 • Når en ejendom tilsluttes almen vandforsyning, gælder det som hovedregel kun de dele af en ejendom, hvor der kræves vand af drikkevandskvalitet.
 • Ejendomme allerede tilsluttet vandværk kan ikke forvente tilladelse til at (re)etablere egen vandforsyning

Vedr. e. Hygiejne kursus for bestyrelsesmedlemmer og andre.

Bestyrelsen besluttede at få Kirsten Høgh, tidligere laboratorie leder hos Vandcenter Djurs til at stå for et hygiejnekursus først i det nye år. SB følger op.

Vedr. f. Regulativ på forenings hjemmeside for download for medlemmer.

Regulativ hos Aqua Djurs ses som det sidst opdaterede og vi har tilladelse til at kopiere og lægge på hjemmesiden.

Vedr. g. Forenings hjemmeside og fremtidige opdatering.

AL redegjorde for at indenfor 2 uger vil den være færdiglavet inkl. at den let kan opdateres.

Afslutningsvis blev det besluttet at SB skriver et nyhedsbrev til alle medlemmer, indeholdende høringssvar og de fremtidige aktiviteter vandrådet planlægger.

 • Intet til eventuelt, vi fik ikke aftalt næste møde dato.

Norddjurs Vandråd (NDV)
CVR: 29563764
Sunddalvej 7
8500 Grenå