Norddjurs vandråd

En forening af vandværker i Norddjurs Kommune

NDV bestyrelses møde den 10 okt.2019

Sted Auning kro kl 1900.

Deltagere: bestyrelsen undtagen Thorkild pga sygdom og afbud fra Peter Tastum.

Peter Dam er suppleant og deltog som bestyrelsesmedlem for Thorkild.

Dagsorden:

1, valg af referent : Jesper

2. Orientering : Svend Brandstrup gav referat fra et møde Djursvand Ebeltoft , hvor der var interesse omkring BNBO og indvindings områder og hvor dyrt det kan blive for de enkelte vandværker.

3. Kort status på kontingentbetaling  og dermed kredsen af medlemmer i NDV v/ kasseren

Aksel gennemgik regnskabet, .Kørsel bedes indberettet til Aksel seneste 1 dec. Så regnskabet kan færdiggøres ved årets udløb.

4. Hvad er konsekvensen af manglende medlemsskab fra Vandsam side.

5. Planlægning  af vedtægts ændringer til næste generalforsamling, kontingent og medlemsskab af distributions selskaber vandværker

Aksel, Thorkild og Frederik udarbejder sammen forslag til nye vedtægter til næste generalforsamling.

6. Norddjurs kommunes referater fra gruppemøder og formulerede spørgsmål til vandværkerne og vandrådet skal levere input til videre  arbejde med den nye vandforsynings plan.

a. Vandværkerne har ret og  pligt til vandforsyning indenfor det udpegede forsyningsområde.

b. Vand til husdyr skal købes fra almene vandværker( hvis de er tilsluttet) og ikke fra evt.  markvanding anlæg.

c. En forbruger må kunne springe fra som bruger ved at etablerer egen indvinding. Forsynings ledningen er disponeret i forhold til forbruget.

d. Der skal kikkes på fremtidige forsynings områder , om de skal ske ændringer i struktur og lovgivning . Vandrådet mener der bør under søge konsekvenserne af de  BNBO aftaler og indsats planlægning.

7. Hejmmeside for NDV , hvordan får den igang. Aksel vil forsøge.

8. Evt: nyt møde?

temaaften?

 

 

 

Fyraftensmøde

Sted: Ørum Aktivcenter.

Tidspunkt: 19. februar fra kl 16.30 til kl 18.00 Program.

  • Vandværkernes opgave med at lave risikovurdering af hvilke pesticider der skal tages drikkevandprøver af.

Vores udgifter til vandprøver er steget dramatisk, vi kan reducere udgiften ved at vurderer hvilke pesticider vi skal teste for. v/ biolog Peter Thastum Norddjurs kommune.

  • Udpegning af BNBO områder, og konsekvens for vandværkerne.

Oplæg til hvordan vandværkerne, lodsejer og kommunen i fællesskab løser opgaven for de enkelte vandværker.

Tilmelding til Aksel Larsen, Ginnerup email hidden; JavaScript is required

På bestyrelsens vegne Svend Brandstrup