Referat generalforsamling 9/5-2022


Referat fra ordinær generalforsamling i Norddjurs Vandråd i Grenaa den 9. maj 2022
Generalforsamlingen blev afholdt på Kystvejens Hotel i Grenaa, med dagsorden iht. vedtægterne. Formand Svend Brandstrup bød velkommen på bestyrelsens vegne.

Valg af dirigent
Jesper Stange fra Selkær Mølle blev valgt. Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Bestyrelsen orienteredeom at der ikke er indkommet forslag til behandling.

Bestyrelsens beretning

Svend Brandstrup orienterede om vandrådets aktiviteter i 2021 jf. nedenstående og afsluttede beretningen med betragtninger omkring samarbejde værker imellem og især med de ”store” aktører for at sikre forsyning og fremtidig struktur og i særdeleshed set i relation til manglende overskud i hverdagen for de mindre værker. Disse beslutninger er til fælles bedste, og især forbrugerne, som vi jo repræsenterer. Ved start i 2007 var der 56 medlemsværker i Vandrådet – i dag ca. 30. –
Norddjurs Vandråds aktiviteter var præget af Corona situationen i hele 2021.
Bestyrelsens beretning i punktform.
Det lykkedes ikke at arrangere fyraftensmøder grundet Corona.
Norddjurs kommunes vandforsyningsplan.
Den oprindelige der var udarbejdet, og kommentereret af NDV blev taget af bordet i efteråret.
Norddjurs kommune som myndighed/sparringspartner
I forhold til hvordan samarbejdet er i andre kommuner er vi gode her i Norddjurs.
BNBO-udpegninger, og indsatsen med at lave aftaler med lodsejere.
25 januar holdt vi seminar om emnet her på stedet.
Hygiejne kursus v/Kirsten Høgh
I alt 32 personer med tilknytning til NDV var deltagere i kursus.
Risikovurderinger af hvilke stoffer vi skal analysere for i drikkevandanalyserne.
18 vandværker har benyttet ordningen.
Spørgsmål til beretningen.
Villy fra Fjellerup forespurgte hvor langt man er med BNBO
Maj, Norddjurs Kommune kunne orientere om, at der mangler kortlægning, som forventes ca. 2023-24,
men ingen afklaring på, hvad der skal ske i forhold til den udmeldte deadline for 2022. Envidan hjælper
med de 13, som er udmeldt, og resten skal vente.
Beretningen blev godkendt.

Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse
Den af bestyrelsen godkendte årsrapport blev omdelt af Aksel Larsen – der var ingen kommentarer.
Regnskabet blev godkendt.

Kontingent og budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Efter forespørgsel fra Stokkebro Vandværk var der en god debat omkring hvor stor formue, som er
ønskeligt. Niels Frederik Pedersen, Gjerrild Nordstrand gjorde opmærksom på, at der havde været på tale,
at alle værker, som havde deltaget i risikovurderingen, skulle have refunderet 2 tkr. Slutteligt blev der
vedtaget følgende: Fast bidrag kr. 250 og kr. 0,02 pr. solgt m3 for 2022.

Indkomne forslag – ingen

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Aksel Larsen, Ginnerup ønskede ikke genvalg
Erik Bjerregaard, Fjellerup Strand blev valgt
Thorkild Rasmussen, Ørum Vand og Niels Frederik Pedersen, Gjerrild Nordstrand blev genvalgt.
Suppleant Bent Højgaard, Gjerrild Nordstrand ønskede ikke genvalg – i stedet valgtes Allan Rodkjær,
Gjerrild Vandværk og Frank Nyborg blev genvalgt.

Valg af revisor og revisor suppleant
Revisor Kirsten Bertelsen, Gjerrild Nordstrand blev genvalgt.
Som suppleant valgtes Villy Lassen, Fjellerup

Evt.
Niels Frederik Pedersen, Gjerrild Nordstrand kommenterede, at det sandsynligvis var sidste valgperiode for ham.
Kitsie, AquaDjurs efterlyste nyt udbud, da den hidtidige analyseaftale udløber nu. Dette sætter bestyrelsen i værk.
Per Høgh, Stokkebro spurgte nærmere ind til bestyrelsens arbejde – efterlyste mere progressivitet evt. i
form af kurser og andet.
Svend Brandstrup nævnte, at Danske Vandværker har mange kurser, som vi med fordel kan deltage i, og at man i bestyrelsen har planer om at genoptage de populære fyraftensmøder.
God fælles debat i forbindelse med alles frustrationer omkring BNBO. Danske Vandværker og Danva
indsamler for tiden materiale herom. Der forventes en eller anden respons.
Også en god snak om analyser fremover.
Maj sluttede af med at kommentere, at man fra kommunens side sætter stor pris på det gode samarbejde. Astrid nævnte, at vandforsyningsplanen afventer tilbagemelding fra politikerne – om alt går vel kan den vedtages inden årsskiftet.

Underskrift Dirigent

Jesper Normand Stange

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Norddjurs Vandråd (NDV)
CVR: 29563764
Sunddalvej 7
8500 Grenå