Vedtægter

VEDTÆGTER FOR:
NORDDJURS VANDRÅD I
NORDDJURS KOMMUNE

§1: Norddjurs Vandråd er stiftet den 24-04-2006. Dets hjemsted er kasserens adresse.

FORMÅL:

§2: Norddjurs Vandråds formål er primært at virke som kontaktorgan for samarbejde mellem produtions og distributions vandværker i kommunen i alle forhold af fælles interesser. Norddjurs Vandråd udpeger repræsentanter til kommunes koordinationsforum.

MEDLEMMER

§3: Et hvert produktions og distributions vandværk er berettiget til at blive medlem af Norddjurs Vandråd. Udmeldelse skal ske skriftlig til formanden, med mindst 3 mdr. varsel til en 1 jan. Udmeldte medlemmer har intet økonomisk krav på Norddjurs Vandråd.

GENENRALFORSAMLING

§4: Generalforsamling afholdes mindst en gang årlig, altid i april kvartal. Indkaldelsen til generalforsamlingen såvel ordinær som ekstra ordinær , sker ved særskilt meddelelse til formanden i de enkelte vandværker,som er tilsluttet Norddjurs Vandråd. Indkaldelsen skal ske skriftlig med mindst 14 dages varsel. Der kan indkaldes via mail eller brev. Forslag som skal behandles på ordinær generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 01-03. Den ordinære generalforsamling omfatter følgende:

1. Valg af diregent
2. Bestyrelsens beretning
3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse
4. Kontingent og budget for det kommende år indstilles til godkendelse.
5. Behandling af indkommende forslag.
6. Valg af medlemmer suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer og revisor suppleanter.
8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldelses, når mindst 10 medlemmer af Norddjurs Vandråd fremsætter skriftlig erklæring herom til bestyrelsen, ledsaget af en begrundelse for at generalforsamling afholdes. Begæringen skal være underskrevet af mindst 10 medlemmer af Norddjurs Vandråd. Generalforsamlingen skal afholdes inden for 2 mdr. efter modtagelsen begæringen og dagsorden skal udsendes med indkaldelsen. De på generalforsamling trufne beslutninger skal indføres i Norddjurs Vandråds forhandlings protokol, der under skrives af dirigenten.

STEMMERET:

§5: Hvert Vandværk har en stemme. En medlem kan kræve hemmelig afstemning. Det afgøres ved simpel stemme flertal. Ændring af vedtægter i Norddjurs Vandråd eller dets opløsning kræver mindst 2/3 del af de stemme berettige er til stede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for. Er generalforsamling ikke beslutningsdygtig ,skal bestyrelsen, såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer på mødet er forslaget , inden 6 uger indkalde til et nyt møde hvor forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer, uanset antal fremmøde.

BESTRYRELSEN

§6: Norddjurs Vandråds bestyrelse består af 7 medlemmer,valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen. Idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer. Der vælges hvert år 1. og 2. suppleant, som indtræder i bestyrelsen ved evt. afgang af bestyrelses medlem i valgperioden. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. Der vælges 2 revisorer blandt de stemmeberettigede medlemmer for 2 år ad gangen, idet der hvert år afgår 1 revisor. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituere sig selv med formand, næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv forretnings orden og fører referat, der under skrives af de tilstedværende bestyrelses medlemmer.

REGNSKAB.

§7: Regnskabsåret løber fra 01/01 til 31/12. Årsrapporten revideres af de på generalforsamling valgte revisorer. Årsrapporten underskives af revisorene og bestyrelsen.

OPLØSNING

§8: Opløsning af foreningen kan kun besluttes , såfremt 3/4 del af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsningen. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

IKRAFTRÆDEN.

§9: De nye vedtægter træder i kraft efter vedtagelsen på generalforsamling den 06-08-2020.


Norddjurs Vandråd (NDV)
CVR: 29563764
Sunddalvej 7
8500 Grenå